การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หลักสูตรได้ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อจัดการฝึกประสบการณ์ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ก่อนจบการศึกษา อาทิเช่น กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ