จบแล้วทำอะไร?

สามารถประกอบอาชีพส่วนตัวด้านธุรกิจสัตว์น้ำสวยงาม สัตว์น้ำส่งออก หรือรับราชการในหน่วยงาน สังกัดกรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งมีหน่วยงานประจำเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมไปถึงภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสามารถศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำ