ประวัติสาขาวิชา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีชายฝั่งทะเลติดอ่าวไทย มีแม่น้ำลำคลองสำคัญหลายสายไหลลงสู่อ่าวบ้านดอน ทำให้ชายฝั่งอุดมไปด้วยแหล่งทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์เอื้อต่อการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำชายฝั่งและการประมง ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเล็งเห็น ความสำคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมงในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจาก เหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงได้ก่อตั้งสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙ โดยใช้ชื่อว่า “โปรแกรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” เป็นแขนงหนึ่งของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อมาได้ยกระดับขึ้นเป็นสาขาวิชาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑ โดยได้มีการปรับปรุงหลักสูตร และเนื้อหาการเรียนการสอนให้มีความเฉพาะทางและทันสมัยมากขึ้น และมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีความสามารถและประสิทธิภาพในการตอบสนองความ ต้องการบุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเน้นคุณธรรมจริยธรรม ให้บัณฑิตมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง ยืน