ปรัชญา/วิสัยทัศน์/ พันธกิจ

ปรัชญา

“ผลิตบัณฑิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มี ความรู้ทางเทคโนโลยี ความสามารถและศรัทธาในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมสามารถประยุกต์และพัฒนาความรู้ผสานกับภูมิปัญญาท้อง ถิ่น เพื่อตอบสนองการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงธุรกิจ รู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม”

วัตถุประสงค์

  1. ผลิตบัณฑิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำที่มีความรู้ทางเทคโนโลยี ความสามารถ
  2. เพื่อพัฒนาสังคม และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำอย่างยั่งยืน
  3. ผลิตบัณฑิตที่ศรัทธาในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบตIอหนKาที่
  4. ผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกตและพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีระบบจัดการด้าน
  5. เพาะเลี้ยงสัตวน้ำเชิงธุรกิจผสานภูมิปhญญาท้องถิ่นและมีจิตสาธารณะ