ตัวแทนอาจารย์จากสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกิจกรรมวันกุ้งไทยประจำปี 2559

ตัวแทนอาจารย์จากสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมวันกุ้งไทยประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

shrimp-thailand-day-2016-2 shrimp-thailand-day-2016-1