Open house aquaculture

สาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี มหาราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดสาขาต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 10 มกราคม 2561 จุดประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ คือ ให้นักศึกษาใหม่ได้เข้ามาเห็นสถานที่เรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และพบปะทำความรู้จักอาจารย์ผู้สอนก่อนเรียนจริงนั้น ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาได้ในอีกทางหนึ่งด้วย โดยนักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชั้นปีที่1-3 เป็นผู้แนะนำสาขา โดยให้ความเป็นกันเองกับนักศึกษาใหม่